Hanfa poziva škole i fakultete na suradnju u edukaciji za financijsku pismenost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva sve zainteresirane škole, fakultete, udruge i ukupnu javnost na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti u području financijske pismenosti, izvijestili su iz Hanfe.

Hanfa već nekoliko godina provodi različite edukativne aktivnosti povezane s povećanjem financijske pismenosti šire javnosti i to putem različitih modela suradnje.

Stoga s namjerom planiranja aktivnosti i resursa poziva zainteresirane obrazovne ustanove i udruge koje djeluju pri obrazovnim ustanovama te druge zainteresirane, primjerice udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača, da dostave prijedloge uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.

Suradnja se odnosi na održavanje edukacija o temama iz nadležnosti Hanfe s naglaskom na financijsku pismenost općenito, aktivnosti Hanfe u vezi s funkcioniranjem financijskih tržišta i upoznavanjem s rizicima na tržištima, mogućnost suradnje pri izradi edukativnih materijala i drugo.

Interes za suradnju dostavlja se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: edukacija@hanfa.hr ili poštom na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb.

Zainteresirani trebaju dostaviti pisani prijedlog za suradnju u kojem će navesti cilj kojeg namjeravaju postići realizacijom suradnje s Hanfom, očekivane aktivnosti podnositelja prijedloga i Hanfe tijekom suradnje kao i vremenski okvir očekivane suradnje. Isto tako, prijedlog treba sadržavati i popis eventualnih drugih dionika tijekom suradnje, lokaciju i način ostvarenja suradnje, kao i sve druge podatke relevantne za dogovor.

Hanfa će odabir potencijalnih projekata zasnivati na raspoloživim resursima u skladu sa strategijom i planovima u vezi s edukativnim aktivnostima.