7. ožujka 1274. - Umro Toma Akvinski

Podaci govore da je s 49 godina, 7. ožujka 1274., umro talijanski filozof i teolog Toma Akvinski.

Datum rođenja je nepoznat. Zna se da potječe iz plemićke obitelji germanskog podrijetla iz blizine Aquina. Kao trećem sinu obitelj mu je namijenila svećenički poziv i poslala benediktincima u Monte Cassino, no naukovanje je prekinuo sukob cara Friedricha II. i pape Grgura IX. Car je samostan upotrijebio za vojnu utvrdu.

Roditelji Tomu zato šalju u Napulj na sveučilište što ga je osnovao car. Ono ima aristotelovsku orijentaciju. Toma je tu upoznao i dominikanski red i tajno se  zaredio. Obitelj mu je osupnuta, jer je riječ o prosjačkom redu. Zato ga potajice dominikanci šalju u Pariz gdje će doktorirati teologiju. Bio je neupadljiv i mirne naravi.

Učitelj Albert Veliki primijetio je: mi ga zovemo nijemim volom, ali će jednom tako zamukati svojom naukom da će odjeknuti cijelim svijetom. Toma proučava Aristotela i produbljuje spoznaje o njemu. Suma teologije prva je rasprava o tumačenju Aristotelove Metafizike. Kad je počeo predavati studenti su ga obožavali jer je na nov način govorio o novim stvarima. Relativizirao je postojeći sustav svijeta s filozofskog i teološkog stajališta: on nije savršen i moguće je stoga stvarati bolji, ljepši svijet. Također je smatrao da plodove ovog svijeta pojedinac ne smije svojatati, jer oni pripadaju svima. U katoličku teologiju integrirao je Aristotelovu filozofiju. Njegovo naukovanje vrhunac je srednjovjekovne skolastičke misli i postalo je i službenom filozofsko–teološkom dogmom Katoličke crkve do danas.

Toma Akvinski odigrao je važnu ulogu u vrijeme kad se osnivaju prva sveučilišta i bude filozofske i znanstvene misli. Dijelio bi sve što je imao i običan puk ga je zvao dobri brat Toma kojeg je, prema Danteovom Čistilištu, napuljski dvor dao otrovati na putu za crkveni sabor u Lyonu. Proglašen je svecem i zaštitnikom škola i studenata.