Kako spasiti perisku?

Od 2016. godine plemenita periska je pred izumiranjem u Sredozemlju, a od prošle godine i u Jadranu. Najveći školjkaš koji doživi i pedeset godina, ima više živućih jedinki još jedino u podmorju Kvarnera. Morski biolozi koji proučavaju školjkaše sastali su se na Krku, ne bi li napravili plan kako umanjiti ovu katastrofu depopulacije plemenitih periski.

Virus i parazit ugrozili su opstanak jedinki ovog najvećeg školjkaša Mediterana. Nakon što su oboljele periske na jugu Jadrana, parazit se morskim strujama proširio i na sjeverni dio.

- Ove periske koje žive na području Kvarnera koje su još uvijek žive, to su možda jedine preostale veže populacije na Mediteranu. Postoje izdvojeni primjerci kao naprimjer oko Balearskih otočja 6 jedinki, u Španjolskoj na 2 lokacije, kaže Tomislav Šarić s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Sveučilišta u Zadru.

Periski, koje pročišćuju more, ima još u podmorju sjeverno-zapadnog dijela Krka.

- Tu ima dosta upliva slatke vode, što je niži salinitet u tim plitkim dijelovima mora i to bi bilo područje da se tu proglasi proširenje ekološke mreže u samom moru, kaže Milvana Arko-Pijevac iz Prirodoslovnog muzeja u Rijeci.

- Kako su krenule više temperature ove godine, pomor se proširio na cijeli Jadran. Mi smo u našim istraživanjima svjedočili, baš smo bili prisutni u šestom mjesecu kada su uginule periske u Nacionalnom parku Brijuni, također iz Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, ističe Tatjana Bakran-Petricoli s Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Jedino je pulski Aquarium, od svih sličnih mediteranskih institucija, uspio održavati periske na životu u sterilnim recirkulirajućim bazenima.

- Imamo na držanju nešto više od 30 živih jedinki,što je 10 posto od onog ukupnog broja koji smo do sada imali. Ako budemo ih nastavili održavati na životu, moći ćemo sekvencionirati njezin genski materijal i nadajući se da ćemo se i riješiti parazita za eventualno buduću repopulaciju, govori Neven Iveša iz Odjela za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule.

U moru su periske zakonom zaštićene, a bez utjecaja biologa obnova ove populacije nije moguća.